Kyselyt

Esimies- ja johtamiskysely

Esimies- ja johtamiskyselyillä voimme tehokkaasti kehittää organisaationne johtamista. Kysely antaa esimiehille ja johdolle tietoa siitä, missä on heidän oman työnsä vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Kysely tukee organisaation strategiaa ja sen avulla saadaan selville ne tekijät, jotka estävät strategian toteutumisen. Kysytyillä asoilla on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvointiin, jolla on tutkitusti suora yhteys tuottavuuteen.

Kyselyn Hyödyt

Kyselyllä saadaan selville esimies- ja johtajakohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja johtaja tarvitsee.

Kyselyssä esimiehen tiimiläiset arvioivat esimies- ja johtamistyötä. Kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymyksillä selviää asioita, joiden avulla edistetään laadukasta esimies- ja johtamistoimintaa sekä tiimien tuloksellisuutta.

Muutostilannekysely

Muutoksilla on iso vaikutus organisaation toiminnan kokonaislaatuun ja asiakkaan tyytyväisyyteen. Johdon on tärkeää tunnistaa, miten muutos vaikuttaa työntekijöihin ja heidän toimintakykyynsä.  Onnistuneen muutoksen toteutuksessa on tärkeää, että organisaatiossa on luotu selkeä prosessi muutoksen johtamiseen. Muutostilannekysely antaa tärkeää tietoa johdolle siitä, mihin heidän pitää kiinnittää huomiota muutoksen johtamisessa ja viestinnässä.

Kyselyn edut

 • Muutoskysely tukee muutoksen johtamista.

 • Kysly lisää muutosten onnistumismahdollisuuksia.

 • Kysely osallistaa henkilöstön muutokseen ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan muutoksen läpiviemisessä.

 • Kyselyn perusteella voidaan suunnitella tarpeellinen muutostuki ja valmennukset.

 • Valmennus ja ulkopuolisen asiantuntijan apu edistävät muutoksen onnistumista.

Milloin tarpeellinen?

 • Fuusiot (ulkoiset ja sisäiset yhdistymiset)

 • YT- ja/ tai muut henkilöstöön vaikuttavat haasteelliset tilanteet

 • Erilaiset uudelleen järjestelyt esimerkiksi yksiköiden tiimiyttäminen

 • Johtajan, esimiehen tai muun avainhenkilön vaihtuminen

 • Uusien järjestelmien käyttöönotto

 • Uusien toimitilojen käyttöönotto.

Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimuksen avulla selvitämme henkilöstön työtyytyväisyys ja lisäämme motivaatiota tehdä parempaa tulosta. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja prosesseja. Parhaimmillaan tuloksia hyödynnetään organisaation strategian toteuttamisessa.

Miksi tutkimus on tarpeellinen?

 • Tunnistetaan yrityksen vahvuudet, kehittämiskohteet sekä ne konkreettiset asiat, joihin työyhteisössä kaivataan muutosta

 • Lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia

 • Johto saa tietoa strategisiin linjauksiin

 • Kirkastetaan yhteistä päämäärää ja sitoutetaan siihen

 • Tunnistetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet

 • Tehostetaan yrityksen sisäistä viestintää.

Mitä hyötyjä tutkimuksesta on?

Henkilöstötutkimuksen lähtökohtana on aina tutkittu tieto työyhteisön haasteista. Työntekijät kertovat tutkimuksessa kehittämiskohteet, joiden avulla päästään nopeasti oikeisiin toimenpiteisiin.

Tutkimuksen tuloksista saat organisaation menestymisen ja strategian onnistumisen kannalta ratkaisevaa tietoa esimiestoiminnan laadusta. Tutkimuksen avulla selviävät myös esimies- ja tiimikohtaiset kehittämistarpeet, jolloin tiedetään millaista tukea kukin esimies ja tiimi tarvitsee. 

Tutkimuksen sisältö

Henkiöstötutkimuksemme kysymykset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja pitkään käytännön kokemukseemme. Kysymysten avulla selvitämme asiat, joilla edistetään laadukasta esimiestoimintaa ja tiimien tuloksellisuutta.

Tutkimuksemme kysymyssarjassa on yhteensä 45 kysymystä, joista valitsemme jokaisen organisaation tilanteeseen sopivimmat kysymykset. Hyvinvoima-valmentajamme valitsevat kysymykset yhdessä sinun organisaatiosi avainhenkilöiden kanssa.